The Racebike Borg-cluster

The Racebike-Borg-Cluster (RBC) – Dutch version below

In practice the RBC consists of four to many dozens of drones. However, the Octad is the most numerous, balancing hive-mind dynamics and manoeuvrability.

As the name suggests, these RBC’s consist not of individuals, but of drones*. This is a sub-type of the Exercise Drone, closely related to the Mountainbike Drone. Why the Racebike Drone has such a great propensity to clump together in Borg-like Clusters controlled by a single(minded) hive mind  remains unknown, despite frantic scientific research. Most of this research concentrates on the process of transition from Individual to Drone, so that the process of Borg-Cluster-formation can be prevented altogether.

Although practically everyone is familiar with the dreadful RBC phenomenon by now, we’ll enumerate its characteristics:

1) the RBC drone is always an amateur. Professional sports-people’s ego’s prevent their participating in Clusters (although it has been observed that the ‘Equipe’ as it appears in larger race events shares much of the characteristics of Borgian Clusters);

2) RBC’s distinguish themselves by the model, make, colour and lettering of their clothing and other attributes, which are, obviously, mandatorily equal for its clones. These are invariably covered with large-lettered advertisements for the RBC’s local sponsors (i.e. the local butcher’s shop) or otherwise, they mimic the advertisements of Professional racebike-sponsors. The RBC actually pays in order to be able to carry these advertisements: this is, of course, extremely lucrative for the sponsors in case;

3) In contrast with professional race-bikers, the RBC preferably operates in fair weather and in scenic environments (therewith maximising their nuisance). Especially this last feature has been the reason of much wonder because it is more than obvious that the Drones are not aware of anything outside their circle of vision, which is directed vertically downwards and has a radius of about five meters maximum. It has been suggested that the RBC as-a-whole has an emergent kind of awareness that transcends that of the individual drones, but this is highly speculative and there is nothing in the RBC’s behaviour that warrants it;

4) The RBC behaves indifferently against other road-users and traffic rules at best, but turns distinctly hostile in many cases, i.e., when these road-users or traffic rules threaten to slow the RBC down. This behaviour can be understood when one realises that the RBC’s hive-mind does not recognise individuals as its peers or even as “people”: they are simply “obstacles” that hinder the RBC’s progress and speed;

5) RBC Drones exhibit physiological changes, such as a distinctly elongated head shape in order to reduce airflow friction: whether this is a reaction of the drone’s body on the circumstances, or if the RBC possibly uses some sort of pressure-device on their drone’s heads, is unknown. RBC Drones also drop cultural inhibitions on certain bodily functions (such as using handkerchiefs for blowing noses) that would otherwise possibly slow the RBC down;

6) and the most obvious (but also mostly overlooked) characteristic of the RBC is that it literally has only one single, one-dimensional goal: to travel from A to B as fast as possible. This is unique and unparalleled by anything in nature, except maybe the behaviour of elementary particles such as electrons.

It is possible to reverse this process of Dronification, but this is not a trivial task: one should expect great resistance of both the individual Drone as well as the remainder of the RBC in question to any attempt to re-individuate him or her. This is a process that can easily take more than half a year, and it should not be attempted without professional support.

However: never forget that, deep down under even the most fanatically-distorted Drone face, there is a desperate Individual hoping to see the light of day again!

– – – – – – – – – – – – – –

Het Wielren-Borg-Cluster (WBC)

Het WBC bestaat doorgaans uit vier tot enige tientallen Bezetenen. Het Octet komt het meest voor, omdat daarbij een optimaal evenwicht lijkt te bestaan tussen de dynamiek van de Collectieve Geest van het WBC en manoeuvreerbaarheid.

Zoals de naam al suggereert, bestaat het WBC niet uit individuen, maar uit Bezetenen*. Het gaat hierbij om een subtype van de Fitness-bezetene en is nauw verwant met de Mountainbiker. Waarom de Wielren-Bezetene zo’n sterke neiging vertoont tot het vormen van door een collectieve Geest bestuurde Clusters is ondanks veelvuldig onderzoek nog niet bekend. Het meeste onderzoek concentreert zich op de overgang van Individuele Fietser naar Bezetene, omdat hiermee het proces van Borgiaanse clustervorming voorkomen zou kunnen worden.

Hoewel praktisch iedereen intussen bekend is met dit vreselijke fenomeen, geven we hier toch een opsomming van de belangrijkste kenmerken:

1) De WBC-Bezetene is altijd een amateur. Professionele sporters hebben ego’s die het deelnemen in Clusters onmogelijk maakt (hoewel het opvallend is in hoeverre de zgn. ‘Equipe’ die men waarneemt bij grote wielren-races met dit fenomeen overeenkomt);

2) WBC’s onderscheiden zich onderling door het model, merk, kleur en belettering van hun kleding en accessoires die vanzelfsprekend voor alle Bezetenen van dit WBC identiek zijn. De kleding is doorgaans overdekt met in een groot lettertype opgestelde advertenties voor ofwel de lokale middenstand (b.v. de slager), of anders imiteert de WBC de advertenties van de sponsors van professionele wielren-races. Merkwaardig genoeg zijn WBC’s bereid te betalen om die reclame te ‘mogen’ maken, waarmee dit voor de sponsors in kwestie een uitermate lucratieve aangelegenheid is;

3) in tegenstelling tot professionele wielrenners, rukt de WBC voornamelijk uit met mooi weer en heeft een sterke voorkeur voor gebieden met een zekere landschappelijke schoonheid zoals de Veluwe en Zuid-Limburg. Met name dit laatste roept de nodige vraagtekens op, omdat het evident is dat de Bezetenen zich van niets bewust zijn dat zich buiten hun blikveld bevindt – wat verticaal naar beneden is gericht en een maximum straal heeft van vijf meter. Er is gesuggereerd dat de WBC als geheel wellicht een collectief bewustzijn heeft van de omgeving, maar vooral gezien het gedrag van de WBC (zie onder) wijzen de meeste wetenschappers dit van de hand als onwetenschappelijke speculatie;

4) Het WBC gedraagt zich op zijn best onverschillig ten opzichte van mede-weggebruikers en verkeersregels. Zodra deze de WBC ook maar het minst dreigen te vertragen of hinderen verandert dit snel in openlijke vijandigheid. Dit kan worden verklaard vanuit het inzicht dat de collectieve geest van de WBC individuen niet als “soortgenoten” classificeert, maar als “obstakels”;

5) WBC-Bezetenen vertonen merkwaardige fysiologische veranderingen, zoals een uitgesproken langwerpige vorm van het hoofd. Het doel hiervan is vermoedelijk het verminderen van de luchtweerstand. Het is niet bekend of deze verandering spontaan optreedt zodra de Bezetene met het Cluster fuseert, of dat de WBC een soort pers gebruikt waarmee de hoofden van de Bezetenen in de gewenste vorm worden gebracht (vgl. de ‘Leidsche Mombackes-persch’).

WBC Bezetenen verliezen ook culturele inhibities op lichaamsfuncties voorzover deze de snelheid van de WBC zouden kunnen hinderen (zoals het gebruik van een zakdoek om de neus te snuiten);

6) en de meest voor de hand liggende (maar ook het meest over het hoofd geziene) karakteristiek van de WBC is, dat het letterlijk maar één enkel, ééndimensionaal doel heeft: het zo snel mogelijk van A naar B te gaan. Dit is uniek en ongeëvenaard in de natuur, met mogelijke uitzondering van het gedrag van bepaalde subatomaire deeltjes, zoals elektronen.

Het is in principe mogelijk het proces waarmee een Individuele Fietser in een WBC-Bezetene verandert om te draaien. Dit is echter uiterst moeilijk en niet zonder gevaar: men moet rekening houden met grote weerstand van zowel de Bezetene in kwestie als de (rest van de) WBC tegen elke poging een bezetene uit het collectief los te weken en deze te her-individualiseren.

Dit proces duurt doorgaans langer dan een half jaar en kan niet zonder professionele hulp tot een goed einde worden gebracht.

Vergeet echter nooit dat, diep weggestopt onder zelfs het meest agressief vertrokken, langwerpig-aerodynamische Bezetene-gezicht, een Wanhopig Individu verborgen zit!

– – – – – – – – – – – – –

* Observed single Drones are usually either still in transition from Individual to Drone, or searching for a Cluster to merge into

* Alleen opererende Wielren-Bezetenen zijn doorgaans nog in de transitie-fase, of op zoek naar een Cluster om mee te fuseren

nl_NLNederlands